thuongmaigroup@gmail.com
  • 0983 551 110
Thành Lập Công Ty
Danh Sách Sinh Viên

Địa chỉ số điện thoại Chi cục Thuế Nghi Sơn

 
Địa chỉ, số điện thoại Chi cục Thuế Nghi Sơn, thông tin Chi cục Thuế Nghi Sơn, phòng tuyên truyền và hỗ trợ kê khai Chi cục Thuế Nghi Sơn sẽ được chúng tôi cung cấp đầy đủ trong bài viết dưới đây.
 
Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, Phường Hải Hòa, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá
Sdt: 0237 666 1080

Chi Cục Thuế Khu Vực Bỉm Sơn - Hà Trung
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Bỉm Sơn - Hà Trung: 48 Trần Phú, Phường Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Bỉm Sơn - Hà Trung: 0237 3 825 507
Chi Cục Thuế Khu Vực Bỉm Sơn - Hà Trung (bộ phận một cửa)
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Bỉm Sơn - Hà Trung (bộ phận một cửa): Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Bỉm Sơn - Hà Trung (bộ phận một cửa): 0237 3 821 025
Cục Thuế Tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Thanh Hóa: Đại lộ Lê Lợi, Phường Đông Hương, Tp. Thanh Hóa
- Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Thanh Hóa: 
0237 666 1080
Chi Cục Thuế Khu Vực Sầm Sơn - Quảng Xương
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Sầm Sơn - Quảng Xương: Khu phố Sơn Thắng, Phường Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Sầm Sơn - Quảng Xương: 0237 3 821 025
Chi Cục Thuế Khu Vực Sầm Sơn - Quảng Xương (bộ phận một cửa)
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Sầm Sơn - Quảng Xương (bộ phận một cửa): Khu phố 2, Thị trấn Quảng Xương, Quảng Xương, Thanh Hóa
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Sầm Sơn - Quảng Xương (bộ phận một cửa): 0237 3 759 810
Chi Cục Thuế Khu Vực Nga Sơn - Hậu Lộc
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Nga Sơn - Hậu Lộc: Thị trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Nga Sơn - Hậu Lộc: 0237 3 872 274
Chi Cục Thuế Khu Vực Nga Sơn - Hậu Lộc (bộ phận một cửa)
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Nga Sơn - Hậu Lộc (bộ phận một cửa): Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Nga Sơn - Hậu Lộc (bộ phận một cửa): 0237 3 832 472
Chi Cục Thuế Khu Vực Thanh Hóa - Đông Sơn
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Thanh Hóa - Đông Sơn: 09 Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên, Tp. Thanh Hóa
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Thanh Hóa - Đông Sơn: 0237 3 854 679
Chi Cục Thuế Khu Vực Thanh Hóa - Đông Sơn (bộ phận một cửa)
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Thanh Hóa - Đông Sơn (bộ phận một cửa): Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Thanh Hóa - Đông Sơn (bộ phận một cửa): 0237 3 690 329
Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Thủy - Bá Thước
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Thủy - Bá Thước: 40 Tổ 2, Thị trấn Cẩm Thủy, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Thủy - Bá Thước: 0237 3 876 130
Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Thủy - Bá Thước (bộ phận một cửa)
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Thủy - Bá Thước (bộ phận một cửa): Khu phố 1, Cành Nàng, Bá Thước, Thanh Hóa
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Thủy - Bá Thước (bộ phận một cửa): 0237 3 880 509
Chi Cục Thuế Khu Vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát (bộ phận một cửa tại Mường Lát)
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát (bộ phận một cửa tại Mường Lát): Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hóa
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát (bộ phận một cửa tại Mường Lát): 0237 8 997 221
Chi Cục Thuế Huyện Hoằng Hóa
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Hoằng Hóa: Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Hoằng Hóa: 0237 3 865 185

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế Nghi Sơn

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế Nghi Sơn được tổ chức như sau:
a) Chi cục Thuế Nghi Sơn và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu từ 300 tỷ đồng/năm đến 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý từ 5000 doanh nghiệp trở xuống hoặc chỉ đáp ứng 01 trong 02 tiêu chí theo điểm a, khoản này được tổ chức các Đội sau:
- Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Trước bạ - Thu khác.
- Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế.
- Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.
- Không quá 02 Đội Kiểm tra thuế (bao gồm thực hiện nhiệm vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế).
- Không quá 06 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.
b) Chi cục Thuế Nghi Sơn và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu trên 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý trên 5000 doanh nghiệp được tổ chức các Đội sau:
- Đội Trước bạ và thu khác.
- Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế.
- Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.
- Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế Nghi Sơn.
- Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học.
- Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế.
- Đội Kiểm tra nội bộ.
- Không quá 03 Đội Kiểm tra thuế.
- Không quá 08 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.
c) Chi cục Thuế Nghi Sơn và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu từ 50 tỷ đồng/năm đến dưới 300 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất) được tổ chức các Đội sau:
- Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.
- Đội Kiểm tra thuế (bao gồm thực hiện nhiệm vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế).
- Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế thuộc Chi cục Thuế Nghi Sơn (Tuyên truyền - Hỗ trợ - Nghiệp vụ - Dự toán - Kê khai - Kế toán thuế - Tin học - Trước bạ và thu khác).
- Không quá 03 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.
d) Chi cục Thuế Nghi Sơn và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu dưới 50 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất) được tổ chức 02 Đội:
- Đội Nghiệp vụ quản lý thuế (Hỗ trợ - Tuyên truyền - Quản lý nợ - Kiểm tra thuế - Kế toán thuế - Kê khai - Tin học - Trước bạ và thu khác - Quản lý thuế xã phường/liên xã, phường).
- Đội Tổng hợp (Hành chính - Quản trị - Ấn chỉ - Nghiệp vụ - Nhân sự - Tài vụ - Dự toán).
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế căn cứ tổ chức bộ máy của Chi cục Thuế Nghi Sơn đã được phê duyệt nêu trên, quyết định số lượng Đội Kiểm tra thuế và Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã, phường và quy định nhiệm vụ, chức năng của các Đội thuộc Chi cục Thuế Nghi Sơn trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố đảm bảo đúng quy định.
Trên đây là cơ cấu tổ chức, địa chỉ và số điện thoại Chi cục thuế Nghi Sơn
 
Lãnh đạo Chi cục Thuế Nghi Sơn
 
- Chi cục Thuế có Chi cục trưởng và một số Phó Chi cục trưởng theo quy định của luật Thuế Nhà nước.
- Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Thuế Nghi Sơn trên địa bàn.
- Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
- Việc bổ nhiệm, cách chức, kỷ luật, miễn nhiệm điều động lãnh đạo Chi cục Thuế Nghi Sơn thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Hiệu lực và tổ chức thực hiện liên quan đến Chi cục Thuế Nghi Sơn

Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định về chức năng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thuế Nghi Sơn trực thuộc Cục Thuế tỉnh; Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1700/QĐ-BTC ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thuế Nghi Sơn trực thuộc Cục Thuế tỉnh.
Đối với các trường hợp thực hiện hợp nhất thành Cục Thuế tỉnh, trước mắt giữ nguyên tổng số Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường của các Chi cục Thuế Nghi Sơn trước khi thực hiện hợp nhất. Trong thời hạn 03 năm, Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm điều chỉnh, rà soát, tổ chức bộ máy của các Chi cục Thuế khu vực đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 1, Điều 3 Quyết định này.
Trong thời hạn 03 năm, Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cấp Phó tại Chi cục Thuế Nghi Sơn đảm bảo phù hợp, đúng quy định. Trường hợp tổ chức lại thành Chi cục Thuế khu vực, số lượng Lãnh đạo cấp Chi cục Thuế khu vực không được cao hơn tổng số lượng Lãnh đạo của các Chi cục Thuế trước khi thực hiện việc hợp nhất.
Biên chế và kinh phí Chi cục Thuế Nghi Sơn
Biên chế của Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế quyết định trong tổng biên chế được giao.
Kinh phí hoạt động của Chi cục Thuế Nghi Sơn được cấp từ nguồn kinh phí của Cục Thuế.
Trách nhiệm thi hành quyết định liên quan đến Chi cục Thuế Nghi Sơn
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Tư Vấn Đại Việt
  
TIN TỨC LIÊN QUAN