thuongmaigroup@gmail.com
  • 0983 551 110
Thành Lập Công Ty
Danh Sách Sinh Viên

Địa chỉ số điện thoại Cục Thuế Lào Cai, Chi cục Thuế tại Lào Cai

 
Địa chỉ, số điện thoại chi cục thuế Mường Khương, Cục thuế Lào Cai, chi cục thuế Bảo Yên, chi cục thuế Bắc Hà, chi cục thuế thành phố Lào Cai, chi cục thuế Sa Pa, chi cục thuế Bát Xát, chi cục thuế Bảo Thắng, chi cục thuế Văn Bàn.
Cục Thuế Tỉnh Lào Cai
- Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Lào Cai: Đường Trần Kim Chiến, Tổ 15, Phường Nam Cường, Tp. Lào Cai
- Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Lào Cai: 
0214 3 820 206
Chi Cục Thuế Thị Xã Sa Pa
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Thị Xã Sa Pa: Số 105 Xuân Viên, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Lào Cai
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Thị Xã Sa Pa: 0214 3 871 208
Chi Cục Thuế Khu Vực Lào Cai - Mường Khương
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Lào Cai - Mường Khương: 184 Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Tp. Lào Cai
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Lào Cai - Mường Khương: 0214 3845 295
Chi Cục Thuế Huyện Bảo Thắng
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Bảo Thắng: Đường Khuất Quang Chiến, Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Bảo Thắng: 0214 3 862 284
Chi Cục Thuế Huyện Văn Bàn
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Văn Bàn: Số 20 Khánh Yên, Tổ 9, Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Văn Bàn: 0214 3 882 143
Chi Cục Thuế Huyện Bảo Yên
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Bảo Yên: Số 368 Nguyễn Tất Thành, Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Bảo Yên: 0214 3 876 255
Chi Cục Thuế Khu Vực Lào Cai - Mường Khương (bộ phận một cửa)
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Lào Cai - Mường Khương (bộ phận một cửa): Số 279 Giải Phóng 11- 11, TT. Mường Khương, Huyện Mường Khương, Lào Cai
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Lào Cai - Mường Khương (bộ phận một cửa): 0214 3 881 927
Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Hà - Si Ma Cai
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Hà - Si Ma Cai: Số 30 Thanh Niên, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Hà - Si Ma Cai: 0214 3 780 818
Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Hà - Si Ma Cai (bộ phận một cửa)
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Hà - Si Ma Cai (bộ phận một cửa): Phố Cũ, Thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Hà - Si Ma Cai (bộ phận một cửa): 0214 3 796 030
Chi Cục Thuế Huyện Bát Xát
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Bát Xát: Đường D7, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Bát Xát: 0214 3 883 032

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế tại Lào Cai

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế tại Lào Cai được tổ chức như sau:
a) Chi cục Thuế tại Lào Cai và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu từ 300 tỷ đồng/năm đến 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý từ 5000 doanh nghiệp trở xuống hoặc chỉ đáp ứng 01 trong 02 tiêu chí theo điểm a, khoản này được tổ chức các Đội sau:
- Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Trước bạ - Thu khác.
- Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế.
- Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.
- Không quá 02 Đội Kiểm tra thuế (bao gồm thực hiện nhiệm vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế).
- Không quá 06 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.
b) Chi cục Thuế tại Lào Cai và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu trên 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý trên 5000 doanh nghiệp được tổ chức các Đội sau:
- Đội Trước bạ và thu khác.
- Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế.
- Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.
- Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế tại Lào Cai.
- Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học.
- Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế.
- Đội Kiểm tra nội bộ.
- Không quá 03 Đội Kiểm tra thuế.
- Không quá 08 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.
c) Chi cục Thuế tại Lào Cai và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu từ 50 tỷ đồng/năm đến dưới 300 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất) được tổ chức các Đội sau:
- Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.
- Đội Kiểm tra thuế (bao gồm thực hiện nhiệm vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế).
- Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế thuộc Chi cục Thuế tại Lào Cai (Tuyên truyền - Hỗ trợ - Nghiệp vụ - Dự toán - Kê khai - Kế toán thuế - Tin học - Trước bạ và thu khác).
- Không quá 03 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.
d) Chi cục Thuế tại Lào Cai và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu dưới 50 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất) được tổ chức 02 Đội:
- Đội Nghiệp vụ quản lý thuế (Hỗ trợ - Tuyên truyền - Quản lý nợ - Kiểm tra thuế - Kế toán thuế - Kê khai - Tin học - Trước bạ và thu khác - Quản lý thuế xã phường/liên xã, phường).
- Đội Tổng hợp (Hành chính - Quản trị - Ấn chỉ - Nghiệp vụ - Nhân sự - Tài vụ - Dự toán).
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế căn cứ tổ chức bộ máy của Chi cục Thuế tại Lào Cai đã được phê duyệt nêu trên, quyết định số lượng Đội Kiểm tra thuế và Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã, phường và quy định nhiệm vụ, chức năng của các Đội thuộc Chi cục Thuế tại Lào Cai trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố đảm bảo đúng quy định.
Trên đây là cơ cấu tổ chức, địa chỉ và số điện thoại chi cục thuế Sa Pa, chi cục thuế Bát Xát, chi cục thuế Bắc Hà, chi cục thuế Mường Khương, Cục thuế Lào Cai, chi cục thuế thành phố Lào Cai, chi cục thuế Bảo Thắng, chi cục thuế Bảo Yên, chi cục thuế Văn Bàn.
Lãnh đạo Chi cục Thuế tại Lào Cai
 
- Chi cục Thuế có Chi cục trưởng và một số Phó Chi cục trưởng theo quy định của luật Thuế Nhà nước.
- Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Thuế tại Lào Cai trên địa bàn.
- Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
- Việc bổ nhiệm, cách chức, kỷ luật, miễn nhiệm điều động lãnh đạo Chi cục Thuế tại Lào Cai thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Hiệu lực và tổ chức thực hiện liên quan đến Chi cục Thuế tại Lào Cai

Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định về chức năng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thuế tại Lào Cai trực thuộc Cục Thuế tỉnh; Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1700/QĐ-BTC ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thuế tại Lào Cai trực thuộc Cục Thuế tỉnh.
Đối với các trường hợp thực hiện hợp nhất thành Cục Thuế tỉnh, trước mắt giữ nguyên tổng số Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường của các Chi cục Thuế tại Lào Cai trước khi thực hiện hợp nhất. Trong thời hạn 03 năm, Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm điều chỉnh, rà soát, tổ chức bộ máy của các Chi cục Thuế khu vực đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 1, Điều 3 Quyết định này.
Trong thời hạn 03 năm, Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cấp Phó tại Chi cục Thuế tại Lào Cai đảm bảo phù hợp, đúng quy định. Trường hợp tổ chức lại thành Chi cục Thuế khu vực, số lượng Lãnh đạo cấp Chi cục Thuế khu vực không được cao hơn tổng số lượng Lãnh đạo của các Chi cục Thuế trước khi thực hiện việc hợp nhất.
Biên chế và kinh phí Chi cục Thuế tại Lào Cai
Biên chế của Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế quyết định trong tổng biên chế được giao.
Kinh phí hoạt động của Chi cục Thuế tại Lào Cai được cấp từ nguồn kinh phí của Cục Thuế.
Trách nhiệm thi hành quyết định liên quan đến Chi cục Thuế tại Lào Cai
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Tư Vấn Đại Việt
 
 
    
TIN TỨC LIÊN QUAN