thuongmaigroup@gmail.com
  • 0983 551 110
Thành Lập Công Ty
Danh Sách Sinh Viên

Địa chỉ số điện thoại Cục Thuế Tuyên Quang, Chi cục Thuế tại Tuyên Quang

 
Địa chỉ, số điện thoại chi cục thuế Sơn Dương, Cục thuế Tuyên Quang, chi cục thuế Chiêm Hóa, chi cục thuế Hàm Yên, chi cục thuế thành phố Tuyên Quang, chi cục thuế Lâm Bình, chi cục thuế Na Hang, chi cục thuế Yên Sơn.
Cục Thuế Tỉnh Tuyên Quang
- Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Tuyên Quang: Số 252 Chiến Thắng Sông Lô, Phường Tân Quang, Tp. Tuyên Quang
- Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Tuyên Quang: 
0207 3 817 317
Chi Cục Thuế Khu Vực TP Tuyên Quang - Yên Sơn
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực TP Tuyên Quang - Yên Sơn: Số 06 Bình Thuận, tổ 7, phường Minh Xuân, Tp. Tuyên Quang
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực TP Tuyên Quang - Yên Sơn: 0207 3 812 085
Chi Cục Thuế Khu Vực TP Tuyên Quang - Yên Sơn (bộ phận một cửa)
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực TP Tuyên Quang - Yên Sơn (bộ phận một cửa): Thôn Trầm Ân, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực TP Tuyên Quang - Yên Sơn (bộ phận một cửa): 0207 3 872 615
Chi Cục Thuế Khu Vực Chiêm Hoá - Hàm Yên (bộ phận một cửa)
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Chiêm Hoá - Hàm Yên (bộ phận một cửa): Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Chiêm Hoá - Hàm Yên (bộ phận một cửa): 0207 3 842 329
Chi Cục Thuế Khu Vực Na Hang - Lâm Bình
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Na Hang - Lâm Bình: Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Na Hang - Lâm Bình: 0207 3 864 178
Chi cục Thuế huyện Sơn Dương
- Địa chỉ Chi cục Thuế huyện Sơn Dương: Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang
- Số điện thoại Chi cục Thuế huyện Sơn Dương: 0207 3 835 817
Chi Cục Thuế Khu Vực Chiêm Hoá - Hàm Yên
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Chiêm Hoá - Hàm Yên: Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Chiêm Hoá - Hàm Yên: 0207 3 855 196
Chi Cục Thuế Khu Vực Na Hang - Lâm Bình (bộ phận một cửa)
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Na Hang - Lâm Bình (bộ phận một cửa): Thôn Làng Chùa, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Na Hang - Lâm Bình (bộ phận một cửa): 0207 3 868 882

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế tại Tuyên Quang

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế tại Tuyên Quang được tổ chức như sau:
a) Chi cục Thuế tại Tuyên Quang và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu từ 300 tỷ đồng/năm đến 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý từ 5000 doanh nghiệp trở xuống hoặc chỉ đáp ứng 01 trong 02 tiêu chí theo điểm a, khoản này được tổ chức các Đội sau:
- Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Trước bạ - Thu khác.
- Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế.
- Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.
- Không quá 02 Đội Kiểm tra thuế (bao gồm thực hiện nhiệm vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế).
- Không quá 06 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.
b) Chi cục Thuế tại Tuyên Quang và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu trên 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý trên 5000 doanh nghiệp được tổ chức các Đội sau:
- Đội Trước bạ và thu khác.
- Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế.
- Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.
- Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế tại Tuyên Quang.
- Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học.
- Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế.
- Đội Kiểm tra nội bộ.
- Không quá 03 Đội Kiểm tra thuế.
- Không quá 08 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.
c) Chi cục Thuế tại Tuyên Quang và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu từ 50 tỷ đồng/năm đến dưới 300 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất) được tổ chức các Đội sau:
- Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.
- Đội Kiểm tra thuế (bao gồm thực hiện nhiệm vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế).
- Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế thuộc Chi cục Thuế tại Tuyên Quang (Tuyên truyền - Hỗ trợ - Nghiệp vụ - Dự toán - Kê khai - Kế toán thuế - Tin học - Trước bạ và thu khác).
- Không quá 03 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.
d) Chi cục Thuế tại Tuyên Quang và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu dưới 50 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất) được tổ chức 02 Đội:
- Đội Nghiệp vụ quản lý thuế (Hỗ trợ - Tuyên truyền - Quản lý nợ - Kiểm tra thuế - Kế toán thuế - Kê khai - Tin học - Trước bạ và thu khác - Quản lý thuế xã phường/liên xã, phường).
- Đội Tổng hợp (Hành chính - Quản trị - Ấn chỉ - Nghiệp vụ - Nhân sự - Tài vụ - Dự toán).
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế căn cứ tổ chức bộ máy của Chi cục Thuế tại Tuyên Quang đã được phê duyệt nêu trên, quyết định số lượng Đội Kiểm tra thuế và Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã, phường và quy định nhiệm vụ, chức năng của các Đội thuộc Chi cục Thuế tại Tuyên Quang trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố đảm bảo đúng quy định.
Trên đây là cơ cấu tổ chức, địa chỉ và số điện thoại chi cục thuế Na Hang, chi cục thuế Sơn Dương, Cục thuế Tuyên Quang, chi cục thuế Hàm Yên, chi cục thuế Lâm Bình, chi cục thuế thành phố Tuyên Quang, chi cục thuế Chiêm Hóa, chi cục thuế Yên Sơn.
Lãnh đạo Chi cục Thuế tại Tuyên Quang
 
- Chi cục Thuế có Chi cục trưởng và một số Phó Chi cục trưởng theo quy định của luật Thuế Nhà nước.
- Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Thuế tại Tuyên Quang trên địa bàn.
- Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
- Việc bổ nhiệm, cách chức, kỷ luật, miễn nhiệm điều động lãnh đạo Chi cục Thuế tại Tuyên Quang thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Hiệu lực và tổ chức thực hiện liên quan đến Chi cục Thuế tại Tuyên Quang

Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định về chức năng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thuế tại Tuyên Quang trực thuộc Cục Thuế tỉnh; Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1700/QĐ-BTC ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thuế tại Tuyên Quang trực thuộc Cục Thuế tỉnh.
Đối với các trường hợp thực hiện hợp nhất thành Cục Thuế tỉnh, trước mắt giữ nguyên tổng số Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường của các Chi cục Thuế tại Tuyên Quang trước khi thực hiện hợp nhất. Trong thời hạn 03 năm, Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm điều chỉnh, rà soát, tổ chức bộ máy của các Chi cục Thuế khu vực đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 1, Điều 3 Quyết định này.
Trong thời hạn 03 năm, Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cấp Phó tại Chi cục Thuế tại Tuyên Quang đảm bảo phù hợp, đúng quy định. Trường hợp tổ chức lại thành Chi cục Thuế khu vực, số lượng Lãnh đạo cấp Chi cục Thuế khu vực không được cao hơn tổng số lượng Lãnh đạo của các Chi cục Thuế trước khi thực hiện việc hợp nhất.
Biên chế và kinh phí Chi cục Thuế tại Tuyên Quang
Biên chế của Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế quyết định trong tổng biên chế được giao.
Kinh phí hoạt động của Chi cục Thuế tại Tuyên Quang được cấp từ nguồn kinh phí của Cục Thuế.
Trách nhiệm thi hành quyết định liên quan đến Chi cục Thuế tại Tuyên Quang
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Tư Vấn Đại Việt
 
    
TIN TỨC LIÊN QUAN