thuongmaigroup@gmail.com
  • 0983 551 110
Danh Sách Sinh Viên

Địa chỉ số điện thoại Chi cục Thuế Thái Hòa

 
Địa chỉ, số điện thoại Chi cục Thuế Thái Hòa, thông tin Chi cục Thuế Thái Hòa, phòng tuyên truyền và hỗ trợ kê khai Chi cục Thuế Thái Hòa sẽ được chúng tôi cung cấp đầy đủ trong bài viết dưới đây.
 
Địa chỉPhạm Hồng Thái, Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa, Nghệ An
Điện thoại:0383 845007 

Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
- Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Nghệ An: Số 15 Đại lộ Lê Nin, Tp. Vinh, Nghệ An
- Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Nghệ An: 
0238 3 842 240
Chi Cục Thuế Thành Phố Vinh
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Thành Phố Vinh: Số 29 Lê Mao, Tp. Vinh, Nghệ An
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Thành Phố Vinh: 0238 3 598 229
Chi Cục Thuế Khu Vực Phủ Quỳ I
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Phủ Quỳ I: Khối 10, Thị trấn Quỳ Hợp, Huyện Qùy Hợp, Nghệ An
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Phủ Quỳ I: 0238 3 883 198
Chi Cục Thuế Khu Vực Phủ Quỳ II
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Phủ Quỳ II: Khối 9, Phường Long Sơn, Thái Hòa, Nghệ An
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Phủ Quỳ II: 0238 3 812 328
Chi Cục Thuế Khu Vực Sông Lam I
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Sông Lam I: Khối 7, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Sông Lam I: 0238 3 716 594
Chi Cục Thuế Khu Vực Sông Lam II
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Sông Lam II: Khối 13, TT. Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Sông Lam II: 0238 3 761 526
Chi Cục Thuế Khu Vực Tây Nghệ I
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Tây Nghệ I: Khối 2, Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Tây Nghệ I: 0238 3 875 151
Chi Cục Thuế Khu Vực Tây Nghệ II
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Tây Nghệ II: Khối 5, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Tây Nghệ II: 0238 3 872 127
Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Nghệ I
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Nghệ I: Khối 2, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Nghệ I: 0238 3 647 557

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế Thái Hòa

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế Thái Hòa được tổ chức như sau:
a) Chi cục Thuế Thái Hòa và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu từ 300 tỷ đồng/năm đến 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý từ 5000 doanh nghiệp trở xuống hoặc chỉ đáp ứng 01 trong 02 tiêu chí theo điểm a, khoản này được tổ chức các Đội sau:
- Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Trước bạ - Thu khác.
- Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế.
- Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.
- Không quá 02 Đội Kiểm tra thuế (bao gồm thực hiện nhiệm vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế).
- Không quá 06 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.
b) Chi cục Thuế Thái Hòa và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu trên 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý trên 5000 doanh nghiệp được tổ chức các Đội sau:
- Đội Trước bạ và thu khác.
- Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế.
- Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.
- Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế Thái Hòa.
- Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học.
- Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế.
- Đội Kiểm tra nội bộ.
- Không quá 03 Đội Kiểm tra thuế.
- Không quá 08 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.
c) Chi cục Thuế Thái Hòa và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu từ 50 tỷ đồng/năm đến dưới 300 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất) được tổ chức các Đội sau:
- Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.
- Đội Kiểm tra thuế (bao gồm thực hiện nhiệm vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế).
- Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế thuộc Chi cục Thuế Thái Hòa (Tuyên truyền - Hỗ trợ - Nghiệp vụ - Dự toán - Kê khai - Kế toán thuế - Tin học - Trước bạ và thu khác).
- Không quá 03 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.
d) Chi cục Thuế Thái Hòa và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu dưới 50 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất) được tổ chức 02 Đội:
- Đội Nghiệp vụ quản lý thuế (Hỗ trợ - Tuyên truyền - Quản lý nợ - Kiểm tra thuế - Kế toán thuế - Kê khai - Tin học - Trước bạ và thu khác - Quản lý thuế xã phường/liên xã, phường).
- Đội Tổng hợp (Hành chính - Quản trị - Ấn chỉ - Nghiệp vụ - Nhân sự - Tài vụ - Dự toán).
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế căn cứ tổ chức bộ máy của Chi cục Thuế Thái Hòa đã được phê duyệt nêu trên, quyết định số lượng Đội Kiểm tra thuế và Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã, phường và quy định nhiệm vụ, chức năng của các Đội thuộc Chi cục Thuế Thái Hòa trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố đảm bảo đúng quy định.
Trên đây là cơ cấu tổ chức, địa chỉ và số điện thoại Chi cục thuế Thái Hòa
 
Lãnh đạo Chi cục Thuế Thái Hòa
 
- Chi cục Thuế có Chi cục trưởng và một số Phó Chi cục trưởng theo quy định của luật Thuế Nhà nước.
- Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Thuế Thái Hòa trên địa bàn.
- Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
- Việc bổ nhiệm, cách chức, kỷ luật, miễn nhiệm điều động lãnh đạo Chi cục Thuế Thái Hòa thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Hiệu lực và tổ chức thực hiện liên quan đến Chi cục Thuế Thái Hòa

Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định về chức năng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thuế Thái Hòa trực thuộc Cục Thuế tỉnh; Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1700/QĐ-BTC ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thuế Thái Hòa trực thuộc Cục Thuế tỉnh.
Đối với các trường hợp thực hiện hợp nhất thành Cục Thuế tỉnh, trước mắt giữ nguyên tổng số Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường của các Chi cục Thuế Thái Hòa trước khi thực hiện hợp nhất. Trong thời hạn 03 năm, Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm điều chỉnh, rà soát, tổ chức bộ máy của các Chi cục Thuế khu vực đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 1, Điều 3 Quyết định này.
Trong thời hạn 03 năm, Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cấp Phó tại Chi cục Thuế Thái Hòa đảm bảo phù hợp, đúng quy định. Trường hợp tổ chức lại thành Chi cục Thuế khu vực, số lượng Lãnh đạo cấp Chi cục Thuế khu vực không được cao hơn tổng số lượng Lãnh đạo của các Chi cục Thuế trước khi thực hiện việc hợp nhất.
Biên chế và kinh phí Chi cục Thuế Thái Hòa
Biên chế của Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế quyết định trong tổng biên chế được giao.
Kinh phí hoạt động của Chi cục Thuế Thái Hòa được cấp từ nguồn kinh phí của Cục Thuế.
Trách nhiệm thi hành quyết định liên quan đến Chi cục Thuế Thái Hòa
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Tư Vấn Đại Việt
  TIN TỨC LIÊN QUAN