thuongmaigroup@gmail.com
  • 0983 551 110
Danh Sách Sinh Viên

Địa chỉ số điện thoại Cục Thuế Cao Bằng, Chi cục Thuế tại Cao Bằng

 
Địa chỉ, số điện thoại chi cục thuế Nguyên Bình, chi cục thuế Quảng Hòa, Cục thuế Cao Bằng, chi cục thuế Hạ Lang, chi cục thuế Hà Quảng, chi cục thuế Hòa An, chi cục thuế thành phố Cao Bằng, chi cục thuế Bảo Lạc, chi cục thuế Bảo Lâm, chi cục thuế Thạch An, chi cục thuế Trùng Khánh.
Cục Thuế Tỉnh Cao Bằng
- Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Cao Bằng: Km5, Phường Đề Thám, Tp. Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
- Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Cao Bằng: 
0206 3 852 724
Chi Cục Thuế Thành Phố Cao Bằng
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Thành Phố Cao Bằng: Số 042 Phố Hồng Việt, Phường Hợp Giang, Tp. Cao Bằng
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Thành Phố Cao Bằng: 0206 3853 366
Chi Cục Thuế Khu Vực Hoà An - Hà Quảng
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Hoà An - Hà Quảng: Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Hoà An - Hà Quảng: 0206 3 860 145
Chi Cục Thuế Huyện Thạch An
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Thạch An: Khu 4, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Thạch An: 0206 3840 249
Chi Cục Thuế Khu Vực Trùng Khánh - Trà Lĩnh
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Trùng Khánh - Trà Lĩnh: Khu 1, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Trùng Khánh - Trà Lĩnh: 0206 3 826 128
Chi Cục Thuế Huyện Bảo Lạc
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Bảo Lạc: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Bảo Lạc: 0206 3870 220
Chi Cục Thuế Huyện Bảo Lâm
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Bảo Lâm: Khu 3, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Bảo Lâm: 0206 3885 223
Chi Cục Thuế Huyện Hạ Lang
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Hạ Lang: Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Hạ Lang: 0206 3830 361
Chi Cục Thuế Khu Vực Phục Hoà - Quảng Uyên
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Phục Hoà - Quảng Uyên: Thị trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hoà
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Phục Hoà - Quảng Uyên: 0206 3822 237
Chi Cục Thuế Khu Vực Nguyên Bình - Thông Nông
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Nguyên Bình - Thông Nông: Tổ Dân phố 4, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Nguyên Bình - Thông Nông: 0206 3872 173

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế tại Cao Bằng

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế tại Cao Bằng được tổ chức như sau:
a) Chi cục Thuế tại Cao Bằng và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu từ 300 tỷ đồng/năm đến 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý từ 5000 doanh nghiệp trở xuống hoặc chỉ đáp ứng 01 trong 02 tiêu chí theo điểm a, khoản này được tổ chức các Đội sau:
- Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Trước bạ - Thu khác.
- Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế.
- Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.
- Không quá 02 Đội Kiểm tra thuế (bao gồm thực hiện nhiệm vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế).
- Không quá 06 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.
b) Chi cục Thuế tại Cao Bằng và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu trên 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý trên 5000 doanh nghiệp được tổ chức các Đội sau:
- Đội Trước bạ và thu khác.
- Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế.
- Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.
- Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế tại Cao Bằng.
- Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học.
- Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế.
- Đội Kiểm tra nội bộ.
- Không quá 03 Đội Kiểm tra thuế.
- Không quá 08 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.
c) Chi cục Thuế tại Cao Bằng và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu từ 50 tỷ đồng/năm đến dưới 300 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất) được tổ chức các Đội sau:
- Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.
- Đội Kiểm tra thuế (bao gồm thực hiện nhiệm vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế).
- Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế thuộc Chi cục Thuế tại Cao Bằng (Tuyên truyền - Hỗ trợ - Nghiệp vụ - Dự toán - Kê khai - Kế toán thuế - Tin học - Trước bạ và thu khác).
- Không quá 03 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.
d) Chi cục Thuế tại Cao Bằng và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã có số thu dưới 50 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất) được tổ chức 02 Đội:
- Đội Nghiệp vụ quản lý thuế (Hỗ trợ - Tuyên truyền - Quản lý nợ - Kiểm tra thuế - Kế toán thuế - Kê khai - Tin học - Trước bạ và thu khác - Quản lý thuế xã phường/liên xã, phường).
- Đội Tổng hợp (Hành chính - Quản trị - Ấn chỉ - Nghiệp vụ - Nhân sự - Tài vụ - Dự toán).
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế căn cứ tổ chức bộ máy của Chi cục Thuế tại Cao Bằng đã được phê duyệt nêu trên, quyết định số lượng Đội Kiểm tra thuế và Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã, phường và quy định nhiệm vụ, chức năng của các Đội thuộc Chi cục Thuế tại Cao Bằng trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố đảm bảo đúng quy định.
Trên đây là cơ cấu tổ chức, địa chỉ và số điện thoại chi cục thuế Hà Quảng, chi cục thuế Hòa An, chi cục thuế Nguyên Bình, Cục thuế Cao Bằng, chi cục thuế Bảo Lạc, chi cục thuế Bảo Lâm, chi cục thuế Hạ Lang, chi cục thuế thành phố Cao Bằng, chi cục thuế Quảng Hòa, chi cục thuế Thạch An, chi cục thuế Trùng Khánh.
Lãnh đạo Chi cục Thuế tại Cao Bằng
 
- Chi cục Thuế có Chi cục trưởng và một số Phó Chi cục trưởng theo quy định của luật Thuế Nhà nước.
- Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Thuế tại Cao Bằng trên địa bàn.
- Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
- Việc bổ nhiệm, cách chức, kỷ luật, miễn nhiệm điều động lãnh đạo Chi cục Thuế tại Cao Bằng thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Hiệu lực và tổ chức thực hiện liên quan đến Chi cục Thuế tại Cao Bằng

Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định về chức năng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thuế tại Cao Bằng trực thuộc Cục Thuế tỉnh; Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1700/QĐ-BTC ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thuế tại Cao Bằng trực thuộc Cục Thuế tỉnh.
Đối với các trường hợp thực hiện hợp nhất thành Cục Thuế tỉnh, trước mắt giữ nguyên tổng số Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường của các Chi cục Thuế tại Cao Bằng trước khi thực hiện hợp nhất. Trong thời hạn 03 năm, Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm điều chỉnh, rà soát, tổ chức bộ máy của các Chi cục Thuế khu vực đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 1, Điều 3 Quyết định này.
Trong thời hạn 03 năm, Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cấp Phó tại Chi cục Thuế tại Cao Bằng đảm bảo phù hợp, đúng quy định. Trường hợp tổ chức lại thành Chi cục Thuế khu vực, số lượng Lãnh đạo cấp Chi cục Thuế khu vực không được cao hơn tổng số lượng Lãnh đạo của các Chi cục Thuế trước khi thực hiện việc hợp nhất.
Biên chế và kinh phí Chi cục Thuế tại Cao Bằng
Biên chế của Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế quyết định trong tổng biên chế được giao.
Kinh phí hoạt động của Chi cục Thuế tại Cao Bằng được cấp từ nguồn kinh phí của Cục Thuế.
Trách nhiệm thi hành quyết định liên quan đến Chi cục Thuế tại Cao Bằng
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Tư Vấn Đại Việt
 
 
    TIN TỨC LIÊN QUAN